Уметнички Слики на Зен Мајстор Зеншо


Сликите на Зен мајсторот Зеншо В. Коп нè допираат со нивната мистериозна сјајност и додирен ефект во нашите срца. Потопени во контемплативна медитација во овие прозорци кон божественото, овде ни се отвора нов пристап кон мистичното искуство на нашето вистинско битие. Сликите овозможуваат за секој сликар да ја открие комбинацијата на најдлабокото духовно чувство со највисокото уметничко мајсторство.Галерија

Галерија на Уметнички Слики на Зеншо В. Коп

Галерија

Уметнички разгледници

Разгледници